Sepetiniz

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

PERPALİNE E TİCARET olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve tüm iş ortaklarımızın bilgilerinin ve verilerinin, özel hayatının gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu sebeple; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVK Kanun) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla PERPALİNE E TİCARET tarafından kişisel verilerinizin işleme sebeplerinden, bunların hukuki dayanağından, toplanma yönteminden ve ilgili Kanundan doğan haklarınızdan bahsetmek ve  KVK Kanun’u kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere sizleri bu hususlarda bilgilendirmek isteriz.

 

1. PERPALİNE E TİCARET olarak bu bilgilendirmeyi kimlere hitaben yapıyoruz?

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, tarafınızdan alınan açık rızalar doğrultusunda PERPALİNE E TİCARET tarafından KVK Kanun’u hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir. KVK Kanun’un 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince bu bilgilendirmeyi;

 • İnternet Sitesi kanallarına bağlanan/kullanan tüm kullanıcılara,
 • PERPALİNE E TİCARET Bina ve/veya İşletmelerindeki misafir ağına (WIFI) bağlananlara,
 • PERPALİNE E TİCARET veri tabanında (ERP, CRM, Veri tabanı vb. sisteminde) yer alan tüm müşterilerimize ve çalışanlarına,
 • PERPALİNE E TİCARET iletişim seçeneklerinden herhangi birini kullananlara,
 • Web Sitemizde yer alan iletişim formu ve etkinlik kayıt formlarını dolduranlara, 
 • PERPALİNE E TİCARET Bina ve Tesislerini herhangi bir amaçla ziyaret edenlere,
 • PERPALİNE E TİCARET sosyal medya hesaplarından PERPALİNE E TİCARET ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm gerçek kişilere,
 • Web sitemizde veya sosyal medya hesaplarımızdaki kampanya ve yarışmalara katılanlara,
 • PERPALİNE E TİCARET’nin düzenlediği tüm sosyal etkinliklere,  eğitimlere katılanlara,
 • İşletmemiz hakkında bilgi talep edenlere,
 • PERPALİNE E TİCARET’ne iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, İŞKUR, e-posta aracılığı ile, referans aracılığı ile, fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımıza,
 • Hali hazırda PERPALİNE E TİCARET bünyesinde çalışmaya devam eden çalışanlarımıza,
 • Daha önce PERPALİNE E TİCARET bünyesinde çalışmış fakat herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona ermiş olan eski çalışanlarımıza,
 • Ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza,
 • Müşterilerimiz ve bunların çalışanlarına ve bu saydıklarımızla sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini PERPALİNE E TİCARET ile paylaşmış/paylaşacak; doğrudan vermiş/verecek veya PERPALİNE E TİCARET tarafından elde edilmesine olanak sağlamış/sağlayacak olan tüm gerçek kişilere hitaben yapmaktayız.

PERPALİNE E TİCARET üzerinden ve diğer ortamlardan e-posta üzerinden kişisel bilgi paylaşan veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan gerçek kişi bilgileri, eğitim sistemlerinin web portal uygulaması ve raporlama sistemlerimizde, sadece yetkililerin erişebileceği şekilde saklanmaktadır.

Bu bilgilere, çeşitli kurumsal uygulamalardan gerektiği durumda erişilerek veriler farklı kriterlere göre gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak sadece ulaşması gereken kişilerce gerekli yetki matrisi tanımlanarak sorgulanabilmektedir.  

 

2. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

3. Kişisel verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz?

PERPALİNE E TİCARET bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan ve PERPALİNE E TİCARET tarafından sağlanan hizmet, ticari faaliyetlerine ve dahi kanuni gerekliliklere bağlı olarak farklılık gösterebilen her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak işlenecektir.

Yukarıda belirtilen gerçek kişilere ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel veriler;

 • Tüm sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek;
 • Başta, PERPALİNE E TİCARET’nin düzenlediği özel ve genel etkinlik ve eğitim faaliyetlerinde kullanabilmek;
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek;
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,
 • Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri datalarında saklayabilmek,
 • PERPALİNE E TİCARET’ne karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek,
 • PERPALİNE E TİCARET insan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek
 • İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek
 • İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek;
 • PERPALİNE E TİCARET 'in düzenlediği kampanya, yarışma vb. etkinlik ve pazarlama faaliyetleri ile diğer sosyal faaliyetlerle ilgili bilgilendirmek amacıyla,
 • PERPALİNE E TİCARET 'in düzenlediği reklam ve kampanyaların hazırlanması ve duyurulmasında,

PERPALİNE E TİCARET tarafından işlenebilecektir.

 

PERPALİNE E TİCARET bina ve tesisleri ziyaretçilerimiz, müşterileri ve tedarikçi çalışanlarımız, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple bina ve tesislerimizi ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

PERPALİNE E TİCARET’ne yukarıda belirtilen yollarla iş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımızın bahse konu özgeçmişlerinin, başvuru anında alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ileride doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla kullanılabileceği, PERPALİNE E TİCARET’nin İnsan Kaynakları veri tabanında saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz. PERPALİNE E TİCARET bünyesinde hali hazırda çalışan personellerimizin ve daha önce PERPALİNE E TİCARET bünyesinde çalışmış olan eski personellerimizin özlük dosyaları, yasal yükümlülüklerimiz gereğince ve bu kapsamda PERPALİNE E TİCARET bünyesinde saklanmaya devam etmektedir.

 

Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, PERPALİNE E TİCARET’nin müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.

 

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanununun 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 

4. Kişisel verilerinizi bahse konu amaçlarla hangi kişi ve kuruluşlara aktarılabiliriz?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tarafınızdan açık rıza almadan kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Ancak; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle tarafımızdan istenen kişisel verilerinizi paylaşma zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek isteriz. Örneğin; yargı mercileri ve kamu kurumlarından gelen talep üzerine yasal yükümlülüğümüz gereği kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Keza, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu hususta hizmet aldığımız anlaşmalı iş ortaklarımıza da salt bu amaç için aktarım gerçekleştirilebilmektedir. Bunun dışında tarafınız ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilerle kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımları yapmadan önce, tarafınızın ve tarafımızın hak ihlalini önlemek amacıyla teknik ve hukuki önlemler almaktayız. Ancak; paylaşım gerçekleştirdiğimiz üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz.

Yine, kişisel verileriniz PERPALİNE E TİCARET ile herhangi bir ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin, denetiminin temini, idari operasyonlar, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri PERPALİNE E TİCARET’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Daha önce PERPALİNE E TİCARET bünyesinde çalışmış olan eski personellerimiz ile ilgili üçüncü firma yetkililerinden gelen talep üzerine referans amacı ile bilgilerinizin paylaşılabileceğini de belirtmek isteriz.

KVK Kanununun ve yukarıda yer alan 1. ve 3. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla aktarılabilmektedir.

 

Ayrıca PERPALİNE E TİCARET tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili PERPALİNE E TİCARET’nin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle topluyoruz?

Kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, eğitim ve etkinlik kayıt formları, sosyal medya aracılığı, e-posta listemize kayıt olmanız durumunda, web sitemizde yer alan duyurusu yapılmış sosyal medya hesaplarımız ve sitemizde bulunana online mesajlaşma uygulaması ile, PERPALİNE E TİCARET’nin Bina ve Tesisleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Aşağıda örnekleyici mahiyette açıklamalar yer almaktadır:

 • Çağrı merkezi: 0224 249 35 70 ve 0544 116 01 00 numaralı iletişim hatlarımızı arayarak iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak koşuluyla işlenebilecektir.
 • İnternet Sitesi: Web sayfası üzerinden tüm müşterilerimiz, müşteri adaylarımız ve web site ziyaretçilerimiz dilerlerse PERPALİNE E TİCARET ile iletişime geçebilir. Bunun dışında İnternet Sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • bilgi@perpaline.com veya PERPALİNE E TİCARET Genel Merkezlerine bizzat başvurunuz ile: www.perpaline.com alan adına bağlı e-posta adresleri, müşterilerimiz, tedarikçilerimizin ve çalışanlarının PERPALİNE E TİCARET’ne e-posta ile ulaşabilmelerini sağlayan yazılı iletişim kanalımızdır. Bu kanaldan bize ulaşan tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır. PERPALİNE E TİCARET ile fiziksel (Genel Merkez) veya uzaktan iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır.
 • Tüm PERPALİNE E TİCARET Bina ve Tesisleri: Tüm ziyaretçilerin ve çalışanların güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüleri saklanacaktır. Yine PERPALİNE E TİCARET Bina ve Tesislerini ziyaret eden kişilerin kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile işlenebilecektir.
 • İş Başvuruları: İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile alınır.
 • İletişim Formaları ve Etklinlik Formları: Web sitemizde veya sosyal medya kullandığım iletişim formları, online mesajlaşma platformu, whatsapp uygulaması v.b. iletişim uygulamaları ile etkinliklere katılmak için doldurduğunuz kayıt formları aracılığı ile gelen veriler işleyebilecektir.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesi gereğince haklarınız neler?

Sizler, aşağıda belirtildiği üzere ve İnternet Sitesi adresinde bilgisi verilen iletişim kanallarından PERPALİNE E TİCARET’ne başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahip olduğunuz gibi, yurt içinde veya yurtdışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir; işlenen veriler ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Eğer yanlış veya eksik işlemenin varlığı tespit edilirse; bunların düzeltilmesini, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteyebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek kalmadan talebiniz halinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilebilecektir. Ancak; kanuni zorunluluk nedeni ile yasal sorumluluğumuz gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerinizin silinemeyeceğini, yok edilmeyeceğini veya anonim hale getirilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Ayrıca KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlendiğini ve bu nedenle zararınızın doğduğunu düşünüyorsanız, bu hususta PERPALİNE E TİCARET’ne karşı yasal yollara başvurma hakkınızın da olduğunu belirtmek isteriz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Bu çerçevede PERPALİNE E TİCARETne KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmakla birlikte, başvurularınız PERPALİNE E TİCARET tarafından KVK Kanun’u kapsamında yasal süre içerisinde sonuçlandırılacak ve sizlere bu hususta bilgi verilecektir.

 

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

7. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

PERPALİNE E TİCARET, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVK Kanun’a uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

8. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinden belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak bu formu: Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi No.398 K.2 D.13 Osmangazi BURSA adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; ıslak imzalı nüshasıyla bizzat bu adrese gelip başvurarak veya noter vasıtasıyla, iadeli posta yoluyla ya da bilgi@perpaline.com adresine Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanan Formun Kayıtlı Elektronik Posta Aracılığıyla İletilmesi suretiyle PERPALİNE E TİCARET ile irtibata geçebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

PERPALİNE E TİCARET, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Haberiniz Olsun!..

Kampanyalarımız ve Ürünlerimiz hakkında ilk sizin haberiniz olsun!.. Sosyal Medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.